Yâsin
Vel kur'ânil hakim
İnneke le minel murselin
Âlâ siratim mustâkim
Tenzilel azizir rahim
Li tunzira kavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğafilun
Le kâd hâkkâl kâvlu âlâ ekserihim fehum lâ yu'minun
İnnâ ceâlnâ fi â'nâkihim âğlâlen fe hiye ilel ezkâni fehum mukmehun
Ve ceâlnâ mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynâhum fehum lâ yubsirun
Ve sevâun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum lâ yu'minun
İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğaybi fe beşşirhu bi mâğfirativ ve ecrin kerim
İnnâ nâhnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ kaddemu ve âsârahum ve kulle şey'in âhsâynâhu fi imâmim mubin
Vadrib lehum meselen ashabel karyeti iz câehel murselun
İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebuhumâ fe âzzeznâ bi sâlisin fe kâlu innâ ileykum murselun
Kâlu mâ entum illâ beşerum mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey'in in entum illâ tekzibun
Kâlu rabbunâ yâ'lemu innâ ileykum le murselun
Ve mâ aleynâ illel belâğul mubin
Kâlu innâ tetayyârnâ bikum leil lem tentehu le nercumennekum ve le yemessennekum minnâ âzabun elim
Kâlu tairukum meâ'kum ein zukkirtum bel entum kavmum musrifun
Ve câe min aksâl medineti raculun yes'â kâle yâ kavmittebiul murselin
İttebiu mel lâ yes elukum ecrav vehum muhtedun
Ve mâ liye lâ a'budullezî fetaranî ve ileyhi turceun
E ettehîzu min dunihi âliheten iy yuridnir rahmânu bi durril lâ tuğni ânni şefââtuhum şey'ev ve lâ yunkizun
İnni izel le fi dâlâlim mubin
İnni âmentu bi rabbikum fesmeun
Kîyledhulil cennete kâle yâ leyte kâvmi yâ'lemun
Bimâ ğâfera li rabbi ve cealeni minel mukramin
Ve mâ enzelnâ âlâ kavmihi mim ba'dihi min cundim mines semâi ve mâ kunnâ munzilin
İn kânet illâ sayhatev vâhîdeten fe izâ hum hamidun
Yâ hasraten âlel ibadi mâ ye'tihim mir rasulin illâ kânu bihi yestehziun
Elem yerav kem ehleknâ kablehum minel kuruni ennehum ileyhim lâ yârciun
Ve in kullul lemmâ cemi'ul ledeynâ muhdarun
Ve âyetul lehumul erdul meytetu ahyeynâhâ ve âhrâcnâ minhâ hâbben feminhu ye'kulun
Ve ceâlnâ fihâ cennâtim min nâhiliv ve â'nâbiv ve feccernâ fihâ minel uyun
Li ye'kulu min semerihi ve mâ âmilethu eydihim efelâ yeşkurun
Subhânellezi hâlekâl ezvâce kullehâ mimmâ tumbitul erdu ve min enfusihim ve mimmâ lâ yâ'lemun
Ve âyetul lehumul leylu neslehu minhun nehâra fe izâ hum muzlimun
Veş şemsu tecri li mustekârril lehâ zâlike tâkdirul azizil âlim
Vel kamera kaddernâhu menâzile hâttâ âde kel urcunil kâdim
Leşşemsu yembeği lehâ en tudrikel kâmera velel leylu sâbikun nehâri ve kullun fi feleki yesbehun
Ve âyetul lehum ennâ hâmelnâ zurriyyetehum fil fulkil meşhun
Ve hâlâknâ lehum mim mislihi mâ yârkebun
Ve in neşe' nuğrikhum felâ sârihâ lehum velâhum yunkazun
İllâ rahmetem minnâ ve metâân ilâ hin
Ve izâ kile lehumutteku mâ beyne eydikum ve mâ hâlfekum leâllekum turhâmun
Ve mâ te'tihim min âyetim min âyâti rabbihim illâ kânu ânhâ mu'ridin
Ve izâ kile lehum enfiku mimmâ razekakumullâhu kâlellezine keferu lillezine âmenu enut'imu mel lev yeşâullâhu at'âmehu in entum illâ fi dâlâlim mubin
Ve yekulune metâ hâzel vâ'du in kuntum sâdikin
Mâ yenzurune illâ sayhatev vâhîdeten te'huzuhum vehum yehissimun
Felâ yestetiune tâvsiyetev ve lâ ilâ ehlihim yârciun
Ve nufihâ fis suri fe izâ hum minel ecdâsi ilâ rabbihim yensilun
Kâlu yâ veylenâ mem beâsenâ mim merkâdinâ hâzâ mâ veâder rahmânu ve sadekâl murselun
İn kânet illâ sayhâtev vâhîdeten feizâ hum cemi'ul ledeynâ muhdarun
Fel yevme lâ tuzlemu nefsun şey'ev velâ tuczevne illâ mâ kuntum tâ'melun
İnne ashâbel cennetil yevme fi şuğulin fâkihun
Hum ve ezvâcuhum fi zilâlin alel eraiki muttekiun
Lehum fihâ fâkihetuv ve lehum mâ yeddeun
Selâmun kavlem mir rabbir rahim
Vemtâzul yevme eyyuhel mucrimun
Elem â'hed ileykum yâ beni âdeme el lâ ta'buduş şeytane innehu lekum âduvvum mubin
Ve eni'buduni hâzâ sîrâtum mustekim
Ve lekâd edâlle minkum cibillen kesiran efelem tekunu ta'kilun
Hâzihi cehennemulleti kuntum tuâdun
İslevhel yevme bimâ kuntum tekfurun
El yevme nâhtimu âlâ efvâhihim ve tukellimunâ eydihim ve teşhedu erculuhum bimâkânu yeksibun
Velev neşâu letâmesnâ âlâ â'yunihim festebekus sîrâtâ fe ennâ yubsirun
Velev neşâu le mesâhnâhum âlâ mekânetihim femestetâu mudiyyev ve lâ yârciun
Ve men nuâmmirhu nunekkishu fil halki efelâ yâ'kilun
Ve mâ âllemnâhuş şi'râ ve mâ yembeği lehu in huve illâ zikruv ve kur'ânum mubin
Li yunzira men kâne hâyyen ve yehikkâl kâvlu âlel kâfirin
E ve lem yerav ennâ halâknâ lehum mimmâ amilet eydinâ en'amen fehum lehâ mâlikun
Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakubuhum ve minhâ ye'kulun
Ve lehum fihâ menâfiu ve meşâribu efelâ yeşkurun
Vettehâzu min dunillâhi âlihetel leâllehum yunsarun
Lâ yesteti'une nâsrahum vehum lehum cundum muhdarun
Felâ yahzunke kavluhum innâ nâ'lemu mâ yusirrune ve mâ yu'linun
Evelem yerâl insânu ennâ hâlâknâhu min nutfetin fe izâ huve hâsimun mubin
Ve darabe lenâ meselev ve nesiye halkâhu kâle men yuhyil izâme ve hiye ramim
Kul yuhyihellezi enşeehâ evvele merrati ve huve bi kulli halkin âlim
Ellezi ceâle lekum mineş şeceril âhdâri nârân fe izâ entum minhu tukidun
Eveleysellezi hâlekas semâvâti vel erdâ bi kadirin âlâ en yahluka mislehum belâ ve huvel hâllâkul âlim
İnnemâ emruhu izâ erade şey'en en yekule lehu kun fe yekun
Fe subhanellezi bi yedihi melekutu kulli şey'iv ve ileyhi turceun